TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

ç) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Öğrenci: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ı) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yarı yıl (Dönem): Güz ve bahar dönemleri olmak üzere her bir eğitim-öğretim sürecini,

m) Yıl: Akademik yılı ve yıllık dersler için güz döneminin başından bahar döneminin sonuna kadar süren eğitim-öğretim sürecini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü,

Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakültede öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan ve Üniversite tarafından ilan edilen kurallara göre yürütülür. Öğrenci adayı, belirlenen süre içinde şahsen başvurarak kesin kaydını yaptırır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü ve kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde öğrenci katkı payını yatırarak kaydını yenilemek zorundadır. Ders kayıtları, öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için akademik danışmanın da onayı aranır.

(2) Kayıt yenilenmeyen yıl veya yarı yıl, öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti geçerli olarak kabul edilmediği takdirde, kayıt yenilemediği dönem içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili dönemdeki derslere veya ders kapsamındaki etkinliklere katılamaz ve sınavlara giremez.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 7 – (1) Diğer hukuk fakültelerinden yapılacak olan yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve yatay geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Adalet meslek yüksekokulu mezunları arasından yapılan dikey geçişler; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 8 – (1) Fakülte, dört yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarı yıldan oluşur. Belirtilen akademik yılın dışında kalan dönemde, başarılı olunamayan dersin tekrarı veya bir başka sebeple yaz okulu kapsamında eğitim-öğretim yapılmaz. Başka bir hukuk fakültesinden yaz okulu veya benzeri bir program kapsamında alınan dersler, Fakülteden alınması gereken dersler yerine sayılmaz.

(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde ders geçme sistemi uygulanır.

(3) Öğrenci, dört yıllık eğitim-öğretim süresini, en fazla yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenciye, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılı, en az 28 hafta (en az 140 iş günü) ve her yarı yıl, güz ve bahar dönemleri olmak üzere, en az 14 haftadır (70 iş günü). Ara sınavlar, dönem sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavları için öngörülen süreler, eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(6) Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri, eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi veya pazar günleri de ders ya da sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 9 – (1) Eğitim ve öğretim planları; ilgili anabilim dalı veya öğretim üyelerinin teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak dersleri, bu derslere ilişkin zorunlu koşulları, öğrencilere yönelik seminerleri, kurgusal duruşma ve klinik hukuk çalışmaları ile diğer akademik uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve planlanan dersler, yarı yıllık veya yıllık olarak düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı, en az 60 AKTS’dir. Dört yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise en az 240 AKTS’dir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim; teorik dersler ve uygulamalı dersler, seminerler, kurgusal duruşma ve klinik hukuk çalışmaları veya Fakülte Kurulunun kararıyla kabul edilen diğer akademik uygulamalardan oluşur.

(2) Dersler, ders saatleri, kredileri ve derslerin AKTS kredileri, zorunlu veya seçmeli olmaları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bitirme veya diploma projesi yahut lisans tezi gibi çeşitli eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve gerektiğinde Senatonun onayına sunulur.

Akademik danışmanlık

MADDE 11 – (1) Fakülte öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık hizmeti, Senato tarafından çıkarılan yönergeye göre yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Seçmeli dersler, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınıf Geçme, Devam Zorunluluğu ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 13 ‒ (1) Fakültede dersler, aşağıda belirtilen yıllık (zorunlu) dersler, ortak zorunlu dersler ve seçimlik (dönemlik) derslerden oluşur:

a) Yıllık dersler: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin mezun olması için tamamından başarılı olması gereken zorunlu meslekî derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve yabancı dil dersleridir.

c) Seçimlik dersler: Öğrenciye seçim hakkı tanınan, programa veya isteğe bağlı seçmeli derslerdir. Öğrenci, seçimlik dersi meslekî ilgi alanına ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kendisi belirler. Belirlenen bu seçmeli dersler, akademik danışmanlar tarafından onaylanır.

Sınıf geçme

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders geçme esasına göre yapılır. Yıllık bir dersten başarılı olamayan öğrenci; başarılı olamadığı dersi tekrar alır, ancak ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak ve alınacak dersin tekrar edilmesi gereken ders ile aynı gün ve saatlerde olmaması kaydıyla, üst sınıftan ders alabilir. Seçimlik bir dersten başarısız olan bir öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi yerine bir başka ders de seçebilir.

(2) Yıllık veya seçimlik bir dersin alınabilmesi için 9 uncu maddeye göre hazırlanan eğitim-öğretim planlarında zorunlu koşul veya koşulların aranması hâlinde, bu koşullar Dekanlık tarafından ders programı ile birlikte ilân edilir. Bir dersin alınması için aranan koşulu sağlamamasına rağmen öğrencinin herhangi bir şekilde o dersi aldığının tespiti hâlinde, öğrencinin ilgili ders kaydı silinir; seçimlik dersler bakımından öğrencinin tercihi, akademik danışmanının uygun görmesi ve ders kontenjanının elverişliliğine göre öğrenciye bir başka ders verilir.

(3) Ortak zorunlu bir dersten herhangi bir sebeple başarısız olan öğrenci, ilgili dersi tekrar alır. Bu öğrenci, üst sınıftan ders alabilir. Ancak ilgili ortak zorunlu dersten başarılı olmadığı sürece mezun olamaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Öğrenci teorik derslerin en az %70’ine devam etmek zorundadır. Öğrencinin devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Derslere devam konusundaki kabulün gereğini yerine getirmemiş olan öğrenci, ilgili derslerin ara sınavlarına, yıllık dersler bakımından yıl sonu sınavlarına, seçimlik dersler bakımından ise dönem sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten başarısız olmuş sayılır. Öğrenci, devamsızlıktan kaldığı dersin bütünleme sınavına da giremez.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınav (vize), dönem sonu veya yıl sonu sınavı (final sınavları), bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur.

(2) Sözlü sınav, buna ilişkin talebin sınavların başlamasından en geç bir ay önce Dekanlığa bildirilmiş olması kaydıyla yapılabilir.

Ara sınav (vize) ve diğer uygulamalar

MADDE 17 – (1) Ara sınav (vize), dersin yıllık (zorunlu alan dersi) veya seçimlik olmasına göre ayrı tarihlerde yapılır. Yıllık derslerin ara sınavı, güz dönemi sonunda; seçimlik derslerin ara sınavı, ilgili güz veya bahar dönemi içinde yapılır. Her bir ders için, bir ara sınav yapılır.

(2) Yıllık dersler bakımından ara sınavın yanı sıra proje, ödev, seminer çalışması gibi öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin değerlendirmeleri de ara sınav ile birlikte başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır. Ara sınavın yanı sıra tercih edilecek uygulamanın niceliği ve niteliği konusunda takdir yetkisi, dersin sorumlu öğretim üyesine aittir.

(3) Seçimlik dersin ara sınavı yerine proje, ödev, seminer çalışması gibi öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin değerlendirmeleri, ara sınav yerine geçer. Ara sınav yerine bir diğer uygulamanın tercih edilmesi ile bunun kapsam ve içeriği konusundaki takdir yetkisi, dersten sorumlu öğretim üyesine aittir.

(4) Ara sınav tarihleri için öngörülen program, ilgili dersten sorumlu öğretim üyesinin de görüşünün alınması suretiyle Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanır, sınav programı Dekanlık tarafından ilân edilir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse giremediği ara sınav için mazeret sınavı açılır. Ara sınav sonuçları, ilgili dersin seçimlik veya yıllık olmasına göre, dönem sonu veya yıl sonu sınavlarının başlangıç tarihinden en geç iki hafta öncesinde açıklanmak zorundadır.

Yarı yıl (dönem) sonu ve yıl sonu final sınavları ile bütünleme sınavı

MADDE 18 – (1) Dönem sonu final sınavı, seçimlik ve dönemlik olan dersler için ilgili güz veya bahar dönemi sonunda; yıl sonu final sınavı, zorunlu ve yıllık dersler için bahar döneminin sonunda, derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır.

(2) Bütünleme sınavı, ilgili dersin final sınavı sonucunda başarısız olan öğrenci için yapılan sınavdır. Bu sınava, dönem sonu veya yıl sonu final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya dönem sonu yahut yıl sonu final sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenci girebilir.

Tek ders, muafiyet ve mazeret sınavları

MADDE 19 – (1) Mezun olabilmesi için tek yıllık veya seçimlik dersi kalan dördüncü sınıf öğrencisi, dilekçe ile başvurması halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde Dekanlıkça açılacak tek ders sınavına girer. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenci giremez. Bu durumda olan öğrenci, dersin açıldığı yılda veya yarıyılda devamını aldıktan sonra, sınav hakkını kullanır. Bu sınavlardan alınan harf notu, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

(2) Muafiyet sınavı, ilk yıl içinde Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

(3) Mazeret sınavı, Senatonun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen öğrenci için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Zorunlu veya seçimlik derslerin final sınavları ile bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Notların değerlendirilmesi ve dereceleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrenciye aldığı her bir ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda, başarı notu olarak o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Harf Notu            Başarı Derecesi              Katsayı

AA                             Pekiyi                        4,00

BA                           İyi-Pekiyi                     3,50

BB                                 İyi                           3,00

CB                             Orta-İyi                       2,50

CC                          Geçer-Orta                    2,00

FF                             Başarısız                      0,00

(2) Bir dersten CC ve üstü harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (FF) notu ise bu dersten başarılı olunmadığını, dersin tekrar edilmesi gerektiğini belirtir.

(3) FF sınırı, 100 üzerinden 59 değerinin altında olamaz. Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

a) DZ (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında, FF sayılır. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) İZ (Akademik izinli) notu; akademik izin alan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir.

c) YT (Yeterli) notu; bölümün önerisi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ (Yetersiz) notu; not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) MU (Muaf) notu; Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin notudur.

e) GM (Girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

(4) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, birinci fıkradaki tabloya göre harf notuna çevrilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav, yarı yıl (dönem) veya yıl sonu final yahut bütünleme sınavının not ortalamalarının beraber değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Bir dersin başarı notu, yıl içerisinde yapılacak olan ara sınavların veya uygulamanın ağırlıklarına göre elde edilecek olan notların %40’ı ve ilgili dersin final yahut bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu, en az 60 puan (CC) olmak zorundadır.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına bakılmaksızın final yahut ilgili dersin bütünleme sınavından en az 60 puan alması ve başarı harf notunun CC olması gerekir.

Ağırlıklı not, yarı yıl veya yıl sonu ağırlıklı not ortalaması, genel not ortalaması

MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not, bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(2) Yarı yıl veya yıl sonu ağırlıklı not ortalaması; dönem veya yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, o yarı yıl veya yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm dönem veya yıllardaki derslerin ağırlıklı notları toplamının, tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı notu

MADDE 23 – (1) Mezuniyet başarı notu, genel not ortalamasına göre belirlenir. Bu notun en az 2,00 olması şarttır.

(2) Disiplin cezası almamış öğrencilerden programın sonunda genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlar şeref öğrencisi, 3,50-4,00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere, diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

(3) Mezunların başarı sıralamasını belirlemede, disiplin cezası almamış olmak ve genel not ortalaması dışında başkaca şart aranmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav sonucuna yönelik itirazını, ilgili sınav sonucunun ilân tarihinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapar. İtirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma, İlişik Kesme ve Disiplin ile İlgili Esaslar

Diploma

MADDE 25 – (1) Diploma verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

(2) Yurt içi eğitim-öğretim hareketliliği veya değişim programlarından faydalanan öğrenci bakımından kredi ve AKTS denkliklerinin hesaplanmasında, ders adlandırma veya içeriklerinin örtüşmesi esas alınır. Yurt dışı eğitim-öğretim hareketliliği veya değişim programlarından faydalanan öğrenci bakımından bitirme kredisine dahil edilebilecek derslerin, evrensel nitelik ve içeriğe sahip dersler olması gerekir. Ulusal hukuk müfredatına özgü veya kapsam ve içeriği esasen Türk hukuku tarafından belirlenen temel dersler, yurt dışı eğitim-öğretim hareketliliği yahut değişim programı kapsamında alınması hâlinde, öğrenci mezuniyet kredisinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Üniversiteden ilişik kesme

MADDE 26 – (1) Aşağıdaki hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olması.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Öğrencinin eğitimi boyunca disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Eşdeğerliği ve Muafiyeti

Ders muafiyeti

MADDE 28 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders kayıt süresi içinde, daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için ilgili dersten başarılı olduğu tarihten itibaren beş yıl geçmemiş olmak koşuluyla muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) Herhangi bir ön lisans ile hukuk fakültesi dışındaki bir lisans programından mezun olmuş ve dikey geçişle Fakülteye başlama hakkı elde eden öğrencinin, ilgili ön lisans veya hukuk fakültesi dışındaki lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ortak zorunlu dersler dışında eş değer ders olarak kabul edilmez ve öğrenciye muafiyet verilmez. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ortak zorunlu dersler bakımından öğrenciye muafiyet verilir ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumunun hukuk fakültesi lisans programından Fakülteye, yatay geçiş yoluyla devam etme hakkı elde eden öğrencinin, önceki yükseköğretim kurumundan aldığı bir dersten muaf sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin başarı notunun en az CC harf notu veya karşılığı olması ve bu dersten şartlı bir şekilde geçmemiş olması gerekir. Muafiyet talebinin kabulü, önceki yükseköğretim kurumundan alınan dersin AKTS kredisinin muafiyet talebinde bulunulan derse eşdeğer yahut o dersten fazla olmasına bağlıdır. Öğrencinin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden muafiyet hakkı verilenlerin notları, transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(4) Yurt içi veya yurt dışı eğitim öğretim hareketliliği veya değişim programları çerçevesinde alınmış olan dersler bakımından öğrenciye muafiyet verilmesinde, ikinci ve üçüncü fıkralar ile 25 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında kalan hallerde, Senatonun ders eşdeğerlilik ve intibak esasları ile ilgili kararı dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 29 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese, iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Fakülteye kaydolurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenci, kendisine yapılan tebligatın usulsüzlüğünü ileri süremez.

İntibak

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan intibak sorunları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/9/2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.