TR | EN
Program Çıktıları
Hukuk Lisans Programı Çıktıları
 
1. Hukuki sorunları anlamak, analiz etmek, yorum yapabilmek, bu konularda tartışma yapabilmek, görüş ve çözüm önerisi sunabilmek, bu süreçlerin gerçek hayatla ilişkilendirilmesini sağlamak.
 
2. Hukuk alanında muhakeme becerisine ve yeteneğine sahip, başkaları ile iş birliğine açık, onlarla uyum içinde çalışabilen, araştırma ve incelemeye meraklı ve bir problem çözme sürecini baştan sona gerçekleştirebilecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
 
3. Hukuki uyuşmazlıklara uygulanacak hükümleri tespit edebilecek bilgiye sahip olmak, ilgili alandaki mahkeme kararlarını analiz etmek, tartışmak ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olmak.
 
4. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayıp dünya, ülke, bölge ve yerel bazda hukuki, toplumsal, kültürel vb. olay ve gelişmeleri analiz edebilmek ve bunlar hakkında yeterli düzeyde yorum yapabilmek.
 
5. Ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri takip etmek, şirketler için alternatif finansman kaynakları oluşturmak, temel kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamak.
 
6. Çalıştığı kurumu temsil etme açısından, yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip olmak.
 
7. Disiplin içi ve disiplinlerarası araştırma ve çalışma yapabilme becerisine sahip olmak.
 
8. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte gerekli bilgi ve beceriye sahip beşeri sermayeyi oluşturmak.
 
9. İş sözleşmelerine ilişkin kuralları uygulayabilmek, toplu iş sözleşmesi ve uyuşmazlıklarına ilişkin bilgi sahibi olmak, bu alandaki yeni yayınları takip etmek.
 
10. İş yaşamının gerektirdiği ahlak ve etik kurallarına vakıf olarak yetişmek ve bunları gelecekte etkin kullanabilir olmak.