TR | EN
Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

 

1. Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde, sınavlara girmek zorundadır. Aksi hâlde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin, girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.
2. Öğrenciler sınava başlamadan 10 dakika önce salonda hazır bulunmalı, gözetmenler tarafından belirlenen oturma düzenine uygun oturmalıdırlar.
3. Öğrenciler sınavın başlangıç saatinden itibaren 15 dakika geçtiği takdirde sınav salonuna alınmazlar.
4. Öğrenciler duyurulan başlangıç ve bitiş saatlerine göre, sınavın ilk 15 ve son 5 dakikasında sınavın yapıldığı salonu terk edemezler. Salondan hangi sebeple olursa olsun çıkan öğrenci, tekrar sınav salonuna alınmaz.
5. Öğrenciler, sınav süresince öğrenci kimlik belgelerini veya öğrenci işlerinden alacakları güncel öğrenci belgelerini yanlarında taşımak, gözetmenler tarafından talep edildiğinde göstermek zorundadırlar.
6. Sınav süresince cep telefonları tamamen kapalı durumda olacaktır.
7. Sınav öncesinde oturulan sıraların üzerindeki (varsa) sınav ile ilgili yazılar temizlenecek ve erişilebilecek yerlerdeki ders notları, kitap ve defterler çantaların içerisinde muhafaza edilecektir.
8. Cep telefonu, çanta, vb. eşyalar sıranın üzerinde bulundurulmayacaktır.
9. Sınav süresince konuşmak, işaretleşmek, diğer öğrencilerin cevap kağıtlarına bakmak yasaktır.
10. Sınava ilişkin sorular dersin öğretim üyesine, yardımcısına veya gözetmenlere, öncesinde izin alarak sorulmalıdır.
11. Sınav süresince herhangi bir araç gerecin ortak kullanılması yasaktır.
12. Gözetmenler herhangi bir sebep göstermeden sınavdaki oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler.
13. Sınavlarda sınav talimatına uyulması, gerekli alanların (ad, soyad, öğrenci numarası, vb.) doldurulması ve sınav yoklama listesine imza atılması öğrencinin sorumluluğundadır.
14. Sınav düzenini bozan davranışlar ile kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çeken veya çektiren öğrencilerin durumları gözetmenler tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenecektir. Bu tutanağa istinaden haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında yasal işlem başlatılacaktır.
15. Sınav bitiminde teslim edilmesi gereken soru ve cevap kağıtları gözetmenlerin belirttiği düzende teslim edilecektir. Kağıtların tesliminden sonra, sınav salonu ve etrafında yüksek sesli konuşulmamalı ve sınava ilişkin yorumlarda bulunulmamalıdır.
16. Engelli öğrencilerin özel durumları dikkate alınacaktır. Bu öğrenciler hakkında, idare tarafından gerekli görüldüğü takdirde, farklı sınav kuralları uygulanabilecektir.
17. Sınavların kurallara uygun yapılmasından, ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.


DEKANLIK